Szolgáltatási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi Szolgáltatási Feltételek a www.neumannlabs.com (a továbbiakban: Weboldal) és internetes web áruház (a továbbiakban: Webshop) felhasználására és szolgáltatásaira vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön a Weboldal felhasználójaként illetve a Webshop szolgáltatásainak megrendelőjeként (a továbbiakban: Megrendelő) használatával elfogad. Szolgáltató bármikor módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket olyan módon, hogy frissíti ezt a felhelyezést.

 1. Szolgáltató

A www.neumannlabs.com Weboldalt és Webshopot a Neumann Diagnostics Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) működteti:

Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad u. 15. fszt. 1.

Elektronikus levelezési címe: kerdes@neumannlabs.com

Cégjegyzékszáma: 02-09-081306,

Adószáma: 25106000-2-02

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36 70 542 3758

Postai levelezési címe: 1139 Budapest, Röppentyű u. 48.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató: Shopify International Limited (www.shopify.com) székhelye: 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland (Írország), e-mailcíme: privacy@shopify.com

 1. Felhasználás

A Weboldalra történő belépéssel Ön elfogadja az alábbi jogi feltételeket az Ön által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozólag, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, megrendelője a rendszer egyik szolgáltatásának sem. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) áttekintésének elmulasztása nem képezheti igényérvényesítés alapját.

Ön a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jogosult igénybe venni a Weboldal által biztosított szolgáltatásokat. Amennyiben Ön a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközően, vagy visszaélésszerűen használja a Weboldal által biztosított szolgáltatásokat, úgy Szolgáltató jogosult az Ön hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá az Ön adatait és az Ön által közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.

 1. Adatvédelem

A Weboldal és a Webshop igénybevétele során az Ön által megosztott adatok és információk kezelésére vonatkozóan, kérjük, olvassa el Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunkat a

www.neumannlabs.com/adatvedelem oldalon.

 1. IT-biztonság

Cégünk megfelelő műszaki-biztonsági intézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme és biztonságos tárolása, illetve a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és igénybevétele érdekében, valamint azért, hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megváltoztatástól vagy a jogosulatlan törléstől megóvjuk. Különleges figyelmet fordítunk a személyes és pénzügyi adatok biztonságos továbbítására is. Az Internet azonban nyílt, nem biztonságos hálózat, amely elsődlegesen az információcsere célját szolgálja, szolgáltatói a hálózat biztonságát rajtuk kívül álló okokból biztosítani nem tudják. A Szolgáltató ezért nem vállal felelősséget az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk esetére. A Szolgáltató egyúttal tájékoztatja Önt, hogy a fizetéshez használt bankkártya adatait nem kezeli, azokra az OTP SimplePay általános felhasználási feltételei https://simple.hu/aff illetve adatkezelési tájékoztatója https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato irányadóak

 1. Szellemi alkotások

A Weboldal megjelenítése és tartalma együttesen eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi alkotása, amely szerzői jogvédelem alatt áll.

Minden, a megjelenítést, tartalmat, szolgáltatásokat érintő, vagy egyéb más felhasználás a Szolgáltató, illetve a szolgáltatások által érintett harmadik személyek írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra, a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben, akár egészben, részben vagy átdolgozott formában. A Weboldalon megjelenő tartalmakat és megjelenítést, vagy annak bármely részletét kizárólag a szellemi jogok jogosultjának az előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén lehet felhasználni.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók által feltöltött tartalmakért, és jogosult azokat a felhasználó előzetes értesítése nélkül eltávolítani, illetve törölni, amennyiben azok más személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértik, jogszabályba vagy a jó erkölcsbe ütköznek.

 1. Reklámok

A Weboldalon esetlegesen megjelenő harmadik felek reklámjainak, hirdetéseinek és megjelenéseinek tartalmáért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató a reklámok Weboldalon történő elhelyezése során a 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) előírásai alapján jár el.

 1. A Webshop szolgáltatásainak igénybevétele, a megrendelés lépései

Kérjük, hogy alaposan olvassa át jelen, a Neumann Diagnostics Kft. által a www.neumannlabs.com/products oldalon üzemeltetett Webshop használatára vonatkozó ÁSZF-et, és csak akkor vegye igénybe a webáruház (továbbiakban: Webshop) szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

a) A megrendelés lépései

A Szolgáltató elektronikus úton megrendelhető szolgáltatásai a Webshop www.neumannlabs.com/products oldalán érhetők el, ahol a kívánt szolgáltatás linkjét kiválasztva a szolgáltatás részletes leírását és a termékismertetőt tartalmazó aloldal jelenik meg. A terméket a kosárhoz adva az oldal végigvezeti Önt a megrendelési folyamaton, melynek részeként szükséges megadnia a megrendelési adatait.

b) A vizsgálat megrendelésének lépesei:

Megrendelő a megrendelés végleges elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes ÁSZF vonatkozik.

Szolgáltató akkor teljesíti a megrendelést, ha Megrendelő a teljesítéshez szükséges valamennyi információt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta, a szolgáltatás ellenértékét kiegyenlítette, és a kiegyenlítés OTP SimplePay általi visszaigazolása megtörtént. A hibás adatokból adódó téves teljesítés miatti károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket Megrendelő viseli.

A megrendelés elfogadását vagy elutasítását Szolgáltató külön elektronikus levélben igazolja vissza Megrendelő felé. A megrendelés Szolgáltató által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön. A megrendelés elfogadására irányuló elektronikus levél hiányában is létrejön a szerződés akkor, ha Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást leszállítja Megrendelő részére.

c) Vételár

A vételár mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett fizetendő ár. Amennyiben a terméket, illetve szolgáltatást egyéb közterhek is terhelik a feltüntetett árak ezeket is tartalmazzák. Szolgáltató fenntartja a Webshopban feltüntetett árak változtatásának jogát azzal, hogy a változtatás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás a már megrendelt szolgáltatások vételárát nem befolyásolja.

d) Fizetés

Megrendelő a vételár kifizetésénél az alábbi fizetési módok közül választhat:

 1. Bankkártya – OTP SimplePay
 2. Készpénz – utánvéttel a futárszolgálatnak

A vételár kifizetésével kapcsolatban a Szolgáltató nem számít fel külön díjat, költséget Megrendelő részére.

e) Kiszállítás

A mintavételhez szükséges mintavételi csomagot, illetve a megrendelés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartási és szállítási adatokat Szolgáltató a megrendeléstől számítva 5 munkanapon belül átadja a futárszolgálatnak.

Megrendelő kizárólag Magyarország területére kérhet szállítást.

Megrendelő felhatalmazza Szolgáltatót, hogy a megrendelés teljesítése érdekében a szállítónak, nevezetesen a DPD Hungária Kft-nek átadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges postázási adatokat, amely társaság ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használhatja.

f) Minta visszaküldése vizsgálatra

Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a megrendelt szolgáltatás elvégzéséhez szükséges mintavételi csomag postán történő megküldésének költségét Szolgáltató, míg a levett minta postán történő visszaküldésének költségét Szolgáltató részére Megrendelő viseli. A Megrendelő a mintavételi csomagot a Szolgáltató által megjelölt mintagyűjtő helyeken ingyenesen is leadhatja. A leadási pontok listája a www.neumanndx.com/pages/leado-pontok oldalon tekinthető meg.

g) Eredményközlés

Szolgáltató a vizsgálat eredményét kizárólag a Megrendelő részére a Megrendelő által előzetesen megadott e-mailcímre küldi jelszóval védett pdf formátumban.

h) Elállási és felmondási jog

Az elállási jog gyakorlására a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék (mintavevő) átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási határidő a termék átvételének napjától számítandó.  Az elállási határidő 14 nap, ez idő alatt az elállási nyilatkozatot a Szolgáltatónak el kell küldeni. Elállás esetén a Megrendelő köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül eljuttatni a Szolgáltatónak. Az elállási jog nyilatkozat-minta útján vagy az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal is gyakorolható.

Kivétel:

Ha a Megrendelő a mintavevővel levett mintát vizsgálatra visszaküldi, az a szolgáltatás megkezdéséhez történő kifejezett, előzetes hozzájárulásnak tekintendő. Ezt követően az esetben elállásra a 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 29 § (1) bek. a.) pontja értelmében nincs lehetőség.

Elállás esetén a termék visszaküldésének a költsége a Megrendelőt terheli. Elállás esetén a Szolgáltató legkésőbb a 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget.

Ha a Megrendelő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választotta, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.

A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak s működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

Jelen ÁSZF-et, beleértve a Megrendelő előbb részletezett korlátozott elállási és felmondási jogát, a megrendelés gombra való klikkeléssel Megrendelő elfogadja. 

Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt

i) Termékszavatosság

A Szolgáltató szavatolja, hogy a mintavételi eszköz molekuláris diagnosztikai felhasználásra alkalmas steril orvostechnikai eszköz.

j.) Egyéb tájékoztatás

A szerződés tárgyáról, azaz a megrendelni kívánt vizsgálat lényeges jellemzőiről szóló leírás, használati utasítása Szolgáltató Weboldalán és a Webshopban ismerhető meg. A kiegészítő szolgáltatásokról szóló tájékoztatás szintén ugyanitt található, ennek hiányában az adott szolgáltatáshoz kiegészítő szolgáltatás nem kapcsolódik.

Megrendelő az esetleges felmerülő panaszát írásban postai úton, faxon vagy elektronikus levélben az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Név: Neumann Diagnostics Kft.

Levelezési cím: 1139 Budapest, Röppentyű u. 48.

Mail: kerdes@neumannlabs.com

Panaszát 10 munkanapon belül kivizsgáljuk, melynek eredményéről legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül e-mailben értesítést küldünk.

Fogyasztói jogvita az Európai Unió online platformjáról is kezdeményezhető, amely elérhető a https://ec.europa.eu/consumers/odr weboldalról.

Ezúton tájékoztatjuk arról is, hogy az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről alapján, ha a fogyasztó és a vállalkozás között, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, azaz fogyasztói jogvita alakul ki, lehetőség van az egyezség létrehozásának érdekében, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala érdekében békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem.

Neumann Diagnostics Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető Testület, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Telefon: +36 72 507 154

k) Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webshopnak, valamint tartalmának elérhetőségéért és nem felelős semmilyen kárért, amely a Webshophoz (beleértve a Weboldalt is) való csatlakozás miatt következett be.

Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a Webshop akadálytalan működését, és a Weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött, vagy fogadott adat elveszik. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webshop használata során fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb technikai hibákért. Valamint Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói vagy megrendelői adatoknak a Megrendelő szándékos vagy gondatlan magatartásából bekövetkező, a Megrendelő tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért.

Továbbá Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem ellenőrzött mintavételi körülményekből és a nem szakszerű mintavételi eljárásból, valamint a minták nem megfelelő tárolásából eredő értékelhetetlenségéért.

A molekulárdiagnosztikai eljárások az orvostudomány jelenleg rendelkezésre álló legmegbízhatóbb diagnosztikai módszerei közé tartoznak, azonban - mint minden diagnosztikai eljárás - inherens korlátokkal bírnak, nem létezik 100%-os teljesítményű eljárás.

l) Megrendelő felelőssége

Megrendelő kijelenti, hogy az Internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja. Szolgáltató felelőssége a szerverén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a Webshopban való vásárláshoz szükséges adatokra, nem beleértve a bankkártyás fizetéseket, amikor is Szolgáltató Megrendelőt a pénzügyi szolgáltató fizető oldalára irányítja át a tranzakció végrehajtása érdekében.

Megrendelő felelősséggel tartozik a saját vagy más személyes adatainak jogosulatlan megszerzésével vagy használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A továbbiakban a felhívjuk a Megrendelő figyelmét a Polgári Törvénykönyv és az Alaptörvény vonatkozó rendelkezéseire is. Az Alaptörvény és a Polgári Törvénykönyv védi a személyhez fűződő jogokat. Személyhez fűződő jogot sért, aki magántitok birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza, vagy azzal egyéb módon visszaél. A magántitok körébe tartoznak a családjogi kapcsolattal összefüggő személyes adatok. A törvény a magántitoknak bármilyen magatartással megvalósuló megsértését tiltja és a Büntető Törvénykönyv bünteti, így a tilalom a titok jogosulatlan megszerzésétől annak illetéktelen felhasználásáig vagy illetéktelen nyilvánosságra hozataláig egyaránt kiterjed.

A Megrendelő felelőssége a számára megfelelő szolgáltatás megrendelése. A megfelelő szolgáltatás kiválasztásának érdekékben Megrendelőnek jogában áll, és lehetősége van a Szolgáltató által a honlapon megadott és biztosított ingyenes elérhetőségeken információt kérni, vagy a díjszabásban megjelölt áron tanácsot kérni. Ennek elmulasztása miatt, a nem megfelelő szolgáltatás kiválasztásából eredő károk költségét Megrendelő viseli.

Megrendelő felelőssége továbbá a szállítási cím pontos megadása is. A megrendelésben hibásan vagy tévesen megadott szállítási cím miatti károkért Megrendelő felel.

Otthoni mintavételi csomag igénylése esetén a Megrendelő felelős a megfelelő mintavételi körülmények biztosításáért, a minták megfelelő levételéért, tárolásáért és előírás szerinti csomagolásáért. A nem megfelelő mintavételi körülményekből, a nem szakszerű mintavételi eljárásból, a nem megfelelő tárolásból vagy nem megfelelő csomagolásból származó és a minta értékelhetetlenségét eredményező károkat Megrendelő viseli.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen ÁSZF-et elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el.

Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

Az adatbeviteli hibák javítására a „Rendelés leadása" gomb megnyomása előtt van lehetőség. A visszalépéshez a „Vissza” gombot kell használni.

Ha a megrendelés elküldését követően észlel adatbeviteli hibát, azt kérjük haladéktalanul jelezze az kerdes@neumannlabs.com e-mail címen, a hiba mielőbbi kijavítása érdekében.

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltató rendszere által kiküldött visszaigazoló e-mail írásba foglalt szerződésnek minősül, valamint arról, hogy a szerződés a szolgáltatónál nem kerül iktatásra. A szerződés tartalma a megrendelés egyedi azonosítószáma alapján kereshető vissza. A szerződés esetleges utólagos hozzáférhetősége másolat kiküldése formájában 1 évig lehetséges, melyet a felhasználónak írásban kell kérnie az ügyfélszolgálattól, az ... e-mail címen jelezve.

 1. Szolgáltató felelősségének kizárása

A Weboldalon megjelenő tartalmak nem minősülnek orvosi tanácsadásnak, hanem pusztán tájékoztató jellegűek. Kérjük, betegség, egészségügyi panaszok esetén forduljon orvosához.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal ideiglenes letölthetetlenségéből, egyéb hibáiból, az azon szereplő elírásokból, elütésekből vagy a Weboldal ideiglenes elérhetetlenségéből eredő károkért.

Szolgáltató minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon külső szolgáltató által szolgáltatott tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő mutatással. Szolgáltató az ilyen külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén Szolgáltató törli, vagy módosítja a külső hivatkozást.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal és Webshop adatainak és információinak felhasználásából, továbbadásából, vagy esetleges elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal honlapjáról esetlegesen elérhető, nem a Neumann Diagnostics Kft. által működtetett más internetes honlapok tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget a Szolgáltató honlapjára mutató más, nem a Neumann Diagnostics Kft. által működtetett internetes honlapok tartalmáért.

 1. Egyéb

Jelen Szolgáltatási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók: